Bulletins On Job Opportunities

S.No. Subject Download File size
1 2019-20 இந்தியாவில் வேலை வாய்ப்புகள் பற்றிய புல்லட்டின் Download pdf 2.32 MB
2 2018-19 இந்தியாவில் வேலை வாய்ப்புகள் பற்றிய புல்லட்டின் Download pdf 4.11 MB
3 2010 இல் இந்தியாவில் வேலை வாய்ப்புகள் பற்றிய புல்லட்டின் Download pdf 4.35 MB
4 இந்தியாவில் வேலை வாய்ப்புகள் பற்றிய தகவல் 2009 Download pdf 18.5 MB
5 இந்தியாவில் வேலை வாய்ப்புகள் பற்றிய புல்லட்டின் (2007 ஆம் ஆண்டுக்கான) Download pdf 5.43 MB
6 இந்தியாவில் வேலை வாய்ப்புகள் பற்றிய புல்லட்டின் (2005 ஆம் ஆண்டுக்கான) Download pdf 5.95 MB
7 இந்தியாவில் வேலை வாய்ப்புகள் பற்றிய புல்லட்டின் (2003 ஆம் ஆண்டிற்கான) Download pdf 400.63 KB
8 இந்தியாவில் வேலை வாய்ப்புகள் பற்றிய புல்லட்டின் (2000 ஆம் ஆண்டிற்கான) Download pdf 5 MB
9 இந்தியாவில் வேலை வாய்ப்புகள் பற்றிய தகவல் 1999 Download pdf 3.63 MB
10 இந்தியாவில் வேலை வாய்ப்புகள் பற்றிய தகவல் 1998 Download pdf 15.96 MB